All Versions
9
Latest Version
Avg Release Cycle
38 days
Latest Release
2670 days ago

Changelog History

 • v1.5.0

  February 28, 2017
 • v1.4.1

  November 13, 2016
 • v1.4.0

  November 13, 2016
 • v1.3.0

  July 18, 2016
 • v1.2.0

  June 07, 2016
 • v1.1.2

  May 09, 2016
 • v1.1.1

  May 08, 2016
 • v1.1.0

  May 08, 2016
 • v1.0.1

  May 04, 2016